Pirkimo Sąlygos

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje baboo.baby taisyklės.

1.1.Internetinėje parduotuvėje baboo.baby prekių prekybą organizuoja ir vykdo UAB „Sentija“ (toliau – Pardavėjas), juridinio asmens kodas 304499468, PVM mokėtojo kodas LT100010939414, adresas Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius, tel. +370 600 72 209, el. paštas: info@baboo.baby. 1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau - „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis ir tęsiant registraciją arba pateikiant užsakymą), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė, asmens duomenų apsauga bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu baboo.baby internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, elektroninės prekybos direktyva ir kitais poįstatyminiais aktais. 1.3. Pirkėjas prekes Parduotuvėje gali įsigyti tik susipažinęs su Taisyklėmis ir įsipareigojęs jų laikytis bei jas vykdyti. Su Taisyklėmis siūloma susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jei Pirkėjas atlieka užsakymus Parduotuvėje, laikoma, kad jis perskaitė Taisykles, jas suprato ir su jomis sutiko. Pirkėjo sutikimas su Taisyklėmis aiškiai išreiškiamas pažymint sutikimo laukelį registracijos ir/ar užsakymo formoje. Įvykdžius Taisyklėse numatytus reikalavimus, Taisyklės tampa pirkimo – pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo. 1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja Pardavėjui ją paskelbus el. parduotuvėje. Pirkėjai sutikimą su pakeistomis, papildytomis Taisyklėmis aiškiai išreiškia pažymėdami sutikimo langelį užsakymo formoje. Pirkėjui galioja ta Taisyklių redakcija, su kuria jis sutiko pateikdamas užsakymą el. parduotuvėje; jei užsakymo vykdymo metu Taisyklės būtų pakeistos ar papildytos, užsakymas baigiamas vykdyti ir visos Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos (susijusios su prekių apmokėjimu, pristatymu, grąžinimu ir kt.) nustatomos vadovaujantis ta Taisyklių redakcija, su kuria Pirkėjas susipažino ir kuriai išreiškė savo sutikimą. 1.5. Registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje baboo.baby turi teisę išimtinai tik: 1.5.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 1.5.2. Juridiniai asmenys; 1.5.3. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. 1.6. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.5. punktu, turi teisę registruotis ir pirkti prekes internetinėje parduotuvėje baboo.baby. 1.7. Asmens duomenų apsauga: 1.7.1. Pirkdamas internetinėje parduotuvėje baboo.baby Pirkėjas privalo užsiregistruoti internetinės parduotuvės svetainėje ir/arba suvesti savo asmens duomenis greitajam apsipirkimui be registracijos įvykdyti. Pirkėjas privalo įvesti: vardą, pavardę, el. paštą, prekių pristatymo adresą, telefono numerį bei slaptažodį. 1.7.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. 1.7.3. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti teisingus savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti. 1.7.4. Registracijos anketoje Pirkėjas gali pasirinkti, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą. 1.7.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. 1.7.6. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Pardavėjo privatumo politika (toliau – Privatumo politika), t.y. neatsiejama Taisyklių dalis. Pirkėjas prieš naudodamasis internetine parduotuve, taip pat užsakydamas ir pirkdamas prekes, privalo susipažinti su Privatumo politika.
2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje baboo.baby, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal šias Taisykles. 2.2. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. 2.3. Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos Pardavėjo duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes baboo.baby internetinėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis. 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su baboo.baby internetine parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, X skyriuje nustatyta tvarka) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų, terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatomas užsakymas ar paskutinė užsakymo siunta (jei užsakymas pristatomas keliomis siuntomis). Šiame punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t.y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. 3.3. Taisyklių 3.2 punkte nurodyta Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties ir grąžinti prekes netaikoma: 3.3.1. sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 3.3.2. sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 3.3.3. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių; 3.3.4 kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais. 3.4. Taisyklių 3.2 punkte punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, nepažeista jos pakuotė arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama. 3.5. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas galimas tik, kol prekės nėra išsiųstos (pasirinkus pristatymo būdą per siuntų gabenimo įmonę). Nepaisant to, kad Pirkėjui tam tikrais atvejais negalima atšaukti, anuliuoti ar koreguoti užsakytų Prekių krepšelį, Pirkėjui lieka teisė atsisakyti sutarties ir Prekes grąžinti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. 4.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas. 4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Kiekvieną kartą pateikdamas užsakymą, Pirkėjas privalo pateikti teisingus duomenis, būtinus užsakymui įvykdyti, arba patikrinti šių duomenų, išsaugotų Pirkėjo paskyroje, teisingumą. 4.4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiems asmenims savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės baboo.baby duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti baboo.baby raštu (elektroniniu paštu). baboo.baby neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju baboo.baby turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas. 4.5. Pirkėjas, naudodamasis baboo.baby internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų, taip pat nesinaudoti internetine parduotuve taip, kad kiltų pavojus internetinės parduotuvės veikimui, Pardavėjo veiklai ar kitiems asmenims, norintiems įsigyti prekes iš Pardavėjo. 4.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas turi kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu (kurjeriu) patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Prekių pristatymo metu nesant galimybės patikrinti pristatytų prekių, Pirkėjas prekes patikrina kiek įmanoma greičiau po jų pristatymo ir informuoja Pardavėją apie siuntos sugadinimą, aiškiai matomus prekės defektus, prekės modelio, komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui.
5.1. Jei Pirkėjas bando bet kokiu būdu pakenkti interneto parduotuvės darbui, duomenų saugumui ar pažeidžia kitus 4 punkte paminėtus Pirkėjo įsipareigojimus, tuomet Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo panaikinti Pirkėjo registraciją ar kitaip apriboti galimybę naudotis internetine parduotuve baboo.baby. Įskaitant, bet neapsiribojant nevykdyti Pirkėjo užsakymų, ir/arba patraukti į baudžiamąją atsakomybę. 5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki Pardavėjo pranešimo apie internetinės parduotuvės veiklos sustabdymą ar nutraukimą, yra įvykdomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis. 5.3. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu ir elektroniniu paštu. Jei užsakymo trūkumai, neaiškumai yra esminiai, neleidžiantys Pardavėjui įvykdyti užsakymo jo nepatikslinus, o su Pirkėju nepavyksta susisiekti telefonu ir/arba el. paštu 3 (tris) darbo dienas (Pirkėjas neatsako nurodytu telefono numeriu arba 3 (tris) darbo dienas neatsako į elektroninį laišką), Pardavėjas turi teisę anuliuoti užsakymą, Pirkėjui apie tai pranešant el. paštu.
6.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis baboo.baby interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos internetinės parduotuvėje baboo.baby skelbiamos sąlygos. 6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės. 6.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. 6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje baboo.baby įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę arba savo savybėmis kiek įmanomą panašesnę į užsakytą prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. 6.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 3.4 punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojama nuo grąžinamos prekės gavimo dienos. 6.6. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
7.1. Prekių kainos baboo.baby internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Lietuvos oficialia valiuta. . Pardavėjas yra PVM mokėtojas. PVM įtrauktas į kainą, patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu. Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių kainas. Pakeistos prekių kainos taikomos užsakymams, atliktiems po kainos pakeitimo. 7.2. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes šiais būdais: 7.2.1. Per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt: 7.2.1.1. El.bankininkystė (naudojant mokėjimo inicijavimo paslaugą ir/arba automatizuotą Bank Link mokėjimą): Paysera sąskaita; AB "Swedbank" bankas; AB bankas “SEB”; Luminor; AB „Šiaulių bankas“; Revolut; AS „Citadele banka“; UAB „Medicinos bankas“; Lietuvos centrinė kredito unija; 7.2.1.2. Kiti „Paysera“ mokėjimo būdai (mokėjimo įskaitymas trunka nuo 1 valandos iki 1 darbo dienos): N26; MAXIMA kasose; Lietuvos pašto ir “Paypost” skyriuose; „Perlas“ terminaluose; Tarptautinė „WebMoney“ Sistema; General Financing pirkimas išsimokėtinai internetu; Inbank|Mokilizingas pirkimas išsimokėtinai internetu. 7.2.2 Paypal sistema; 7.3. Pirkimo metu užsakymo formoje Pirkėjo pasirinkimui pateikiami visi ar keletas 7.2. p. nurodytų atsiskaitymo būdų, Pardavėjas neįsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno apsipirkimo metu Pirkėjas turėtų galimybę atsiskaityti visais nurodytais būdais. 7.4. Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir prekių pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą apie Pirkėjo mokėjimą. 7.5. Pardavėjas gali nustatyti minimalų prekių krepšelį, tai yra mažiausią sumą, už kurią prekių turi įsigyti Pirkėjas. Minimalaus krepšelio dydis parodomas internetinėje parduotuvėje, prieš atliekant užsakymą. 7.6. Neapmokėjus užsakymo jis yra šalinamas iš sistemos po 24 valandų.
8.1.Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą (adresą) ir telefono numerį. 8.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. 8.3.Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). 8.4.Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis baboo.baby internetinės parduotuvės nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas. 8.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. 8.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant (per 24 valandas) informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, ne pilna prekės komplektacija. 8.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, netinkamą prekių kiekį, asortimentą, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą laisvos formos aktą dėl šių pažeidimų ar neatitikimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. 8.8. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas. Jei Pirkėjas sutinka, Pardavėjas gali pristatyti trūkstamas prekes atskira siunta. 8.9. Jei Pirkėjas neatsiima prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį ir administracinį mokestį, jeigu jis buvo taikomas. 8.10. Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebus keičiamas. 8.11.Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šių Taisyklių 3.2 punktu, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžina kokybiškas prekes, jam tenka visos prekių grąžinimo išlaidos. 8.12.Jei nėra galimybės užsakytų prekių pristatyti viena siunta, tai Pardavėjas turi teisę pristatyti prekes keliomis siuntomis. 8.13. Jei viename užsakyme yra užsakomos prekės su skirtingais pristatymo terminais, tokiu atveju visam užsakymui yra taikomas ilgesnis pristatymo terminas. 8.14. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos. 8.15. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo kompiuterio monitoriaus ypatybių. 8.16. Sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.
9.1. Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai, kurie visais atvejais yra ne trumpesni nei įstatymo nustatytas prekių garantinis terminas. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, turi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 straipsnyje numatytas teises. Prekei sugedus garantinio laikotarpio metu, remontas atliekamas nemokamai (išskyrus, jei yra teisės aktuose numatytos Pardavėjo atsakomybę šalinančios aplinkybės). Pardavėjas kiekvienu atveju Pirkėją nukreipia į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą. 9.2. Kiekvienos baboo.baby parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 9.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus. 9.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja atitinkamų teisės aktų numatyta garantija. Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų-vartotojų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 (dvejų) metų prekių kokybės garantija. Pirkėjų – judirinių asmenų įsigytoms prekėms taikoma prekių gamintojo nustatyta garantija. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos. Esant ypatingai trumpiems tinkamumo naudoti terminams prekės internetinėje parduotuvėje yra pažymimos specialiu perspėjamuoju ženklu. 9.5. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjo teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugas, jam nustato teisės aktai.
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso 6.22810 ir 6.22811 straipsniuose nustatyta tvarka. 10.2. Kokybiškų prekių grąžinimo ir keitimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių atsiėmimo arba pristatymo jam dienos (terminas pradedamas skaičiuoti, kai Pirkėjui pristatoma paskutinė užsakymo siunta, jei užsakymas buvo siunčiamas keliomis siuntomis), o nekokybiškų – per garantinį terminą, informuodamas apie tai Pardavėją. Pardavėjas informuojamas elektroniniu paštu info@baboo.baby laisvos formos pranešimu ir užpildydamas elektroninę grąžinimo formą, kur nurodomas užsakymo numeris, grąžinamų prekių pavadinimas ir aiškus pirkėjo prašymas. 10.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų: 10.3.1. Grąžinama kokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje; 10.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta; 10.3.3. Nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); 10.3.4. Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; 10.3.5. Grąžinant prekę reikia būtinai pateikti prekės įsigijimo dokumentą. 10.4. Grąžindamas nekokybišką prekę, Pirkėjas neprivalo pateikti originalios prekės pakuotės, taip pat netaikomi prekinės išvaizdos reikalavimai. 10.5. Pateikus 10.2 punkte nurodytą pranešimą arba užpildžius prekės grąžinimo formą, Pirkėjas privalo ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo pateikimo išsiųsti / grąžinti prekę Pardavėjui. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats pardavėjo nurodytu adresu arba atsiųsti naudojantis kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 3.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja padengti siuntimo išlaidas ir prekes pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus. 10.6. Pirkėjui nutraukus sutartį dėl prekės netinkamos kokybės už prekę sumokėta kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, Pirkėjui grąžinama ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie grąžinamą prekę, tačiau ne anksčiau, nei prekės perdavimo Pardavėjui dieną. 10.7. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas kokybiškas prekes sumokėti piniga, Pirkėjui grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą, tačiau ne anksčiau nei Pardavėjas gauna Pirkėjo grąžinamą prekę. Sumokėtas pristatymo mokestis yra negrąžinamas. Jei Pardavėjas Pirkėjo grąžinamą prekę gauna vėliau nei po 14 dienų po pranešimo apie sutarties atsisakymą, pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet visada ne vėliau nei per 3 darbo dienas. Pinigai už atsisakytas kokybiškas prekes grąžinami tik tuo atveju, jei prekė atitinka grąžinamai kokybiškai prekei keliamus reikalavimus nurodytus 10.3 punkte. 10.8. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų. 10.9. Prekių grąžinimas vykdomas siunčiant registruotų paštu ir/arba naudojantis siuntų gabenimo įmone. 10.10. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma kita darbo diena po siuntos išsiuntimo. 10.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 10.3. punkte nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai. 10.12. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, įskaitant ir kainą už pristatymą. 10.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos). 10.14. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus. 10.15. Jei pristatant prekes, dėl Pirkėjo kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos. 10.16. Jei Pirkėjas užsako prekių, kurias Pardavėjas turi užsakinėti pas tiekėjus, tai laikoma Individualiu užsakymu. Tokių prekių grąžinti nebus galima ir taikomas išankstinis apmokėjimo būdas.
11.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo. 11.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie internetinės parduotuvės baboo.baby. 11.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju. 11.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 11.5. Jei Pardavėjo baboo.baby internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. 11.6. Pardavėjas neatsako už pirkimo-pardavimo sutarties nevykdymą ir/ ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį. 11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia elektroniniu paštu info@baboo.baby arba Pardavėjo internetinės parduotuvės baboo.baby skyriuje „Pagalba ir Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
13.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti. 13.2. Specialios tam tikrų Pardavėjo inicijuojamų akcijų sąlygos, būdingos tik toms konkrečioms akcijoms, apibrėžiamos šių akcijų komunikacinėse priemonėse. 13.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Pagalba ir Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais. 13.4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
14.1. baboo.baby pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos. 14.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis. 14.3. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais. 14.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą. 14.5. Šioms prekių pirkimo – pardavimo Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 14.6. Pirkėjas, kai jis yra laikomas vartotoju Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatytais atvejais, manantis, kad Pardavėjas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su prekių įsigijimu baboo.baby internetinėje parduotuvėje turi teisę kreiptis į Pardavėją, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą arba į teismą, kad būtų apgintos pažeistos ar ginčijamos jo teisės arba teisėti interesai. 14.7. Vartotojas į Pardavėją kreipiasi el. paštu info@baboo.baby, o per 14 (keturiolika) dienų nuo pretenzijos gavimo Pardavėjui neatsakius į vartotojo pretenziją arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g.25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainė www.vvtat.lt), o taip pat užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.